Đăng Nhập Tham gia ngay
Mô hình hoa hồng nhiều tầng
VND 1 – VND 200,001 5 30% 200,000 60,000
VND 200,001-VND 900,001 5 35% 900,000 315,000
VND 900,001 -VND 1,500,001 5 40% 1,500,000 600,000
VND 1,500,001 – VND 3,000,001 5 45% 3,000,000 1,350,000
VND 3,000,001+ 5 50% 3,000,001 1,500,000.5